Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 kurs
WWW:

[Substantiv]

  1. kurs.o — Kurs, Kursus, Lehrgang
  2. kurs.o — Kurs, Wegstrecke

zu (1):

  • Esperanto-kurso — Esperanto-Kurs
  • leter.kurso — Briefkurs, Fernkurs

zu (2):

  • en.kurs.ig.o — Routing {EDV}
  • en.kurs.ig.il.o — Router {EDV}

 

© Michael Lennartz 2008-2022
2022-11-29, 21:23:17 / Laufzeit: 0,008631 s
zur Startseite