Wörterbuch Esperanto (Suche über Wortwurzel)


Wurzel Charakter der Wurzel Übersetzung Abb.

 oskul
WWW:

[transitives Verb]

oskul.i — oskulieren, eine Oskulation bilden {Mathematik} (


  • oskul.o — Oskulation, Schmiegung (Berührung zweier Kurven)

 

© Michael Lennartz 2008-2022
2022-12-05, 21:54:05 / Laufzeit: 0,009665 s
zur Startseite